Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Częstochowa, dn. 10.10.2019 r.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. z późniejszymi zmianami oraz § 33 Statutu, Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

 

Nr. postępowania: ZAM/47/PK/2019

 

Pisemne, kompletne oferty, umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. za rok 2019 i rok 2020.”, należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 15.11.2019 r.

 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
 2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020.
 6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 7. Wskazanie metod i harmonogramów badania sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.
 8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
 9. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat.

 

Informacje o Spółce:

 1. Spółka wznowiła działalność w dniu 25.09.2003 r.
 2. Spółka wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zatrudniała 43 osoby.
 3. Główna działalność Spółki to : pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 4. Wielkości charakteryzujące rok 2018 w tys. zł:
  • przychody netto ze sprzedaży: 13.060,00;
  • przychody z dotacji: 648,00;
  • wynik finansowy: (+) 313,00;
  • suma bilansowa: 41.634,00
 5. Sprawozdanie nie będzie obejmowało konsolidacji.
 6. Jednostka nie posiada zobowiązań objętych ugodą bankową oraz układem sądowym.
 7. Okres objęty sprawozdaniem finansowym to rok kalendarzowy 2019 i rok 2020.
 8. Preferowana data badania wstępnego obejmującego obserwację spisów z natury, sprawy organizacyjno – prawne – 30.12.2019 r. do 31.01.2020 r. oraz 30.12.2020 r. do 29.01.2021 r.
 9. Preferowana data rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego –  02.04.2020 r. oraz 02.04.2021 r.
 10. Preferowana data zakończenia prac oraz przekazania sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego – 04.05.2020 r. oraz 04.05.2021 r.
 11. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki – czerwiec 2020 oraz czerwiec 2021 r.
 12. Osoba do kontaktu – Marta Lichosik – główna księgowa , tel. 34/324-81-46

 

Badającemu biegłemu rewidentowi jednostka udostępni następujące dokumenty:

 • dokumentację opisującą przyjęte przez Spółkę zasady prowadzenia rachunkowości,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020  r.,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za lata 2019-2020,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) za lata 2019-2020,


Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której zawarte będą odpowiednie postanowienia. Agencja zastrzega sobie prawo wyboru ofert lub jej odrzucenia bez podania przyczyny.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Lewicki