Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe”.

 

Szkolenie w szczególności skierowane jest do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie/ośrodków pomocy społecznej z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego,  myszkowskiego i m. Częstochowy, które zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 9.1.6 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 – możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej”

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej.


Spotkanie przeznaczone jest dla osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.


Tematyka spotkania:

  • perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • aktualne możliwości uzyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • inne formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia).

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Zasady przygotowania projektu w ramach poddziałania 1.2.1 POWER”

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie ogłoszonemu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursowi z poddziałania 1.2.1 PO WER.


Spotkanie przeznaczone jest dla podmiotów i instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.


Tematyka spotkania:

  •  zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER,
  •  omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej,
  •  omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych).

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

 

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
  3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

„Zasady przygotowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020”