Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Zasady przygotowania projektu w ramach poddziałania 1.2.1 POWER”

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie ogłoszonemu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkursowi z poddziałania 1.2.1 PO WER.


Spotkanie przeznaczone jest dla podmiotów i instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.


Tematyka spotkania:

  •  zasady aplikowania o środki w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER,
  •  omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej,
  •  omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych).

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, obejmujący następujące typy projektów:

 

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
  3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
  4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

„Zasady przygotowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania projektów kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i Urząd Miejski w Kłobucku zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Możliwości wsparcia edukacji ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”


Termin i miejsce spotkania:    
Termin: 28 maja 2015 r.
Rejestracja: 11.30-12.00
Godz. spotkania/szkolenia: 12.00-15.00
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, Kłobuck

 

Urząd Gminy w Kłomnicach oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego, który będzie dostępny 26 maja 2015 r.


Z Mobilnego Punktu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Konsultacje będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20,  w godzinach 12.00 -15.00.