Deklaracja Dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., niektóre dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • zostały wytworzone przez inne podmioty, które mogą nie spełniać wymagań dostępności, albo ze względu na oprogramowanie użyte do ich stworzenia lub ich dostosowanie jest niemożliwe ze względu na poszanowanie praw autorskich;
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
  • mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • są obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.;
 2. filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących czy innych wymaganych elementów ułatwiających ich odbiór, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Żak, rzak@arr.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 360 56 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy zainteresowany ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główna siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zlokalizowana jest w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8. Biura znajdują się w samym centrum Częstochowy, w miejscu atrakcyjnym i reprezentacyjnym, bardzo rozpoznawalnym przez klientów i mieszkańców. W pobliżu siedziby znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej i podmiejskiej, a w odległości kilkuset metrów mieszczą się dworce PKP i PKS, co jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych i osób przyjeżdżających z odległych miejscowości. Dobra lokalizacja w centrum miasta ułatwia dostęp do siedziby ARR potencjalnym klientom i gościom. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dysponuje lokalami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Wspomniane pomieszczenia mieszczą się w biurze Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich znajdującym się w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 1 (oficyna). Zalecane wejście (brak progów, krawężników i innych barier) dla osób z niepełnosprawnością znajduje się od ul. Kościuszki 2 (brama wjazdowa). Po wejściu na podwórze należy kierować się w lewo, biuro LPI znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku (oficyna). Biuro pozbawione jest barier architektonicznych i dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (w tym klientów na wózkach inwalidzkich). W lokalu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do przeprowadzania konsultacji i spotkań z klientami przygotowano odrębne dedykowane pomieszczenia. W zasobach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. znajduje się pętla indukcyjna podnosząca jakość świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnościami.

  Udogodnienia

  1. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  3. Pętla indukcyjna.

  Utrudnienia

  1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
  2. Brak oznaczeń w język Braille’a.
  3. Brak dostępu do windy.
 • Biurowiec Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zlokalizowany jest w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Budynek składa się z czterech kondygnacji, posiada dwa niezależne wejścia od ul. Wały Dwernickiego 117/121. Przed wejściem głównym znajdują się schody, natomiast istnieje alternatywne dojście po prawej stronie, które jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na parterze biurowca znajduje się recepcja z całodobową obsługą. Zgodnie z regulaminem, pracownicy recepcji mają obowiązek w szczególny sposób dbać o klientów z niepełnosprawnością. Wejście do biurowca zabezpieczone jest bramkami. Budynek Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdują się dwie windy do swobodnego poruszania pomiędzy piętrami, na każdej kondygnacji mieści się toaleta oznaczona i przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu tuż przed wejściem głównym wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a za wyjątkiem przycisków w windach. Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia kontrastowe i druk powiększony dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, natomiast istnieje możliwość udostępnienia pętli z siedziby głównej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

  Udogodnienia

  1. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  4. Dwie windy do swobodnego poruszania pomiędzy piętrami.
  5. Recepcja z całodobową obsługą.

  Utrudnienia

  1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
  2. Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Informacje dodatkowe

  1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
  2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
  3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.
  Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30