Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

W dniu 18.09.2017 r. rozpocznie się nabór Biznesplanów w ramach projektu „Świadomy Biznes” i potrwa do dnia 22.09.2017 r.

  1. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 niniejszego Regulaminu. Osobiście dokumenty można składać w:
    Biurze Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Częstochowa (42-202), przy ul. Al. NMP 24 l. 7, tel. 34/ 360 56 88 w. 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.
  2. Beneficjent nie dopuszcza składania dokumentów za pośrednictwem faksu lub skanu.
  3. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze - "Świadomy biznes"