Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

LPIWójt Gminy Konopiska (powiat Częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Mobilny Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy Konopiska,  ul. Lipowa 5, w dniu 27 lipca 2018 roku (piątek) w godz. 9.00 -12.00.

LPIWójt Gminy Miedźno (powiat kłobucki) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Miedźnie, ul. Ułańska 25, w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek), w godzinach 9.00 - 12.00.

LPIWójt Gminy Poraj (powiat myszkowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w Urzędzie Gminy Poraj,  ul. Jasna 21, w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) w godz. 9.00 -12.00.

LPILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Możliwości przygotowania projektów na planowane oraz aktualnie ogłoszone konkursy w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne oraz Priorytetu X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020” w Częstochowie.

 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:
1.    Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - LSR;
2.    Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs;
3.    Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – LSR;

LPIWójt Gminy Lelów (powiat częstochowski) oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.


Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Lelowie, ul. Szczekocińska 18, w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa), w godzinach 8.30 - 11.30.