Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Informacja RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DLA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W CZĘSTOCHOWIE

w przypadku udzielania odpowiedzi, konsultacje
z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich

 

> Czytaj więcej...

Szkolenie - „Zasady przygotowania projektów na poprawę zdolności zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS”,  ramach RPO WSL- Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” i POWER - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenia pt. „„Zasady przygotowania projektów na poprawę zdolności zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS”,  ramach RPO WSL- Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” i POWER - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie i  Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają   na spotkanie informacyjne nt. „Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w systemie LSI”


Termin i miejsce spotkania:    
Termin: 11. sierpień 2015 r.
Rejestracja: 9.30-10.00
Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-13.00
Miejsce: Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Kazimierza Pułaskiego 6,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na spotkanie „Środa z Funduszami – dla przedsiębiorstw – na szkolenia”. Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane szkoleniami dla swoich pracowników.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
zaprasza na spotkanie informacyjne
nt. „Zasady przygotowania projektu w ramach działania 5.5 RPO WSL – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”

 


Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie omówieniu możliwości uzyskania dofinansowania na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.


Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych i JST.  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na szkolenie pt. „Zasady przygotowania projektów w ramach RPO WSL-Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe”.

 

Szkolenie w szczególności skierowane jest do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie/ośrodków pomocy społecznej z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego,  myszkowskiego i m. Częstochowy, które zamierzają aplikować o środki EFS w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa konkursu 9.1.6 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego).