Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

Centrum Usług Rozwojowych dla MŚP

O projekcie
Dla kogo?
Rekrutacja
Formy wsparcia
Dokumenty do pobrania
Kontakt

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.).
Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

 

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4. instytucje: Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (Lidera) oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej i WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy (Partnerów).

 

Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych:

 • usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kurs zawodowy,
 • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Dofinansowaniem nie są objęte szkolenia, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa, np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.


Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:

 • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich (bez mikroprzedsiębiorstw):

 • o10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa:
  • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
  • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
  • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%,
 • o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

 

Jednocześnie istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika grupy:

 • osób niepełnosprawnych o 10%,
 • osób 50+ o 10%,
 • osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

 

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników.

 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:
  • zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  • kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
  • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,
  • pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo lub drukowanymi literami. Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

 1. osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy. Informacje o godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.operatorpsf.pl,
 2. za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.

Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Operatorzy PSF prowadzić będą dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
 
Oparta na podejściu popytowym dystrybucja środków służyć ma dostarczaniu usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Pozwoli to tak dobierać szkolenia i usługi doradcze, że będą one miały konkretną wartość dla przedsiębiorcy, korzystać on bowiem będzie z oferty, której naprawdę potrzebuje, i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji jego pracowników, a przez to na rozwój przedsiębiorstwa.
 
Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 
Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej, przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100.000 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.


Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).


 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin naboru do projektu

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (wzór)

          Zał. 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy. Dane o otrzymanej pomocy de minimis

          Zał. 6. do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo przedsiębiorcy (wzór)

Zał. 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (wzór)

          Zał. 1 do Formularza zgłoszeniowego uczestnika. Oświadczenie uczestnika - obowiązywał do 20.09.2017

          Zał. 1 do Formularza zgłoszeniowego uczestnika. Oświadczenie uczestnika - obowiązujący od 21.09.2017

Zał. 3. Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (wzór)

Zał. 4. Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Zał. 5. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (wzór)

Zał. 6. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (wzór)

Zał. 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór)

Zał. 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Zał. 9. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim

 

Dokumenty do umowy

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Zał. 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (wzór)

Zał. 5. Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych przedsiębiorcy (wzór)

Zał. 6. Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Dodatkowe dokumenty

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

Punkty Obsługi Przedsiębiorcy:
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Częstochowie - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A, tel. 34 360-56-54, e-mail: czestochowa@operatorpsf.pl (czynny pn.-pt. w godz. 7.30-17.30),
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8, animatorzy - Renata Kowalewska-Szucio, tel. 32-778-91-11, e-mail: sosnowiec@operatorpsf.plr.kowalewska-szucio@arl.org.pl, Katarzyna Mysiak, tel. 32-778-91-12, e-mail: k.mysiak@arl.org.pl (czynny pn.-pt. w godz. 7.00-17.00),
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309), tel. 33-49-60-208; 500-119-891, e-mail: bielsko@operatorpsf.pl, cur@bcp.org.pl (czynny pn.-pt. w godz. 8.00-18.00),
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Rybniku - WYG Consulting sp. z o.o., Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210), Rybnik, ul. Podmiejska 95, tel. 512-212-388, 662-092-438, e-mail: rybnik@operatorpsf.plpsf@wygconsulting.pl (czynny pn.-pt. w godz. 8.00-18.00).

Infolinia 503-607-302

curSzanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza firmy szkoleniowe na spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników”.

 

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z nowym podejściem do finansowania usług szkoleniowych, zasadami działania Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim, dokumentacja zgłoszeniowa przedsiębiorcy i uczestnika oraz Bazy Usłuag Rozwojowych.

 

Czas i miejsce:
Spotkanie odbędzie się  29 września 2017 roku w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym,  przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa ok. 2 godzin.

 

Rejestracja:
Zapisy na spotkanie proszę przesłać do 28 września br. (czwartek) do godz. 13.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Kontakt:
W przypadku pytań proszę o kontakt nr tel. 34 360-56-54, 360-56-88.