Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

icon ofertapracyOgłoszenie o naborze na stanowisko
specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych i ds. kontroli w projekcie unijnym (pełny etat)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., będąca Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020, ogłasza nabór na wolne stanowisko w projekcie pn. Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.3.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości,
  2. doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy minimum 3 lata, mile widziane doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych,
  3. dobra znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym programu Excel,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. zdolność analitycznego myślenia,
  2. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. czynna umiejętność prowadzenia samochodu oraz dysponowanie własnym pojazdem, z powodu konieczności częstych wyjazdów służbowych.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. bieżące księgowanie wyciągów bankowych,
  2. prowadzenie rozliczeń finansowych projektu oraz partnerstwa, we współpracy z partnerami projektu, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, umową partnerską, obowiązującymi wytycznymi oraz opisem wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych i instrukcją użytkowania Bazy Usług Rozwojowych (BUR),
  3. kontrola budżetu projektu,
  4. rozliczanie wsparcia finansowego udzielanego uczestnikom projektu, w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych, faktur i rachunków,
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych z udzielonego wsparcia,
  6. typowanie podmiotów do kontroli w oparciu o analizę i szacowanie ryzyka zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby,
  7. sporządzanie harmonogramów planowanych kontroli,
  8. przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji usług rozwojowych (wizyta monitoringowa), w celu stwierdzenia prawidłowości ich realizacji i zgodności ze standardami,
  9. przeprowadzanie kontroli na dokumentach, w tym w siedzibie Operatora i przedsiębiorcy, na podstawie dokumentów rozliczeniowych dostarczonych przez podmioty,
  10. sporządzenie notatek, protokołów, raportów i sprawozdań z wizyt kontrolnych.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawierające następującą formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych i ds. kontroli w projekcie unijnym” w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., mającej siedzibę w Częstochowie przy alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.