Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZAM/121/OWES/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu florystyki dla pracowników nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3 (Biuro projektu JOWES), do 18 grudnia 2017 r.

 

 

Szczegółowe informacje Zapytania Ofertowego

Oferta cenowa ZAM/121/OWES/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAM/121/OWES/2017

 

W dniu 17.01.2018 wpłynęło Oświadczenie z firmy „Alter EGO” Al. NMP 24/8, Częstochowa, dot. rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia zawodowego określonego w zamówieniu ofertowym nr.: ZAM/121/OWES/2017 z dnia 11.12.2017.

W związku z powyższym w dn. 18.01.2018r na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta nr 1. Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Kawia 4/16 lok 305, 42-200 Częstochowa została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAM/121/OWES/2017