Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/18/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Udzielenie zamówienia usługi szkoleniowej w zakresie uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w obszarze tematycznym „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej” dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

W postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

  • Krzysztof Fruba - za cenę brutto 80,00 zł.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta Krzysztofa Fruby została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 100.

 

Szczegółowa informacja o wyborze wykonawcy zamówienia