Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZAM/14/OWES/2016

 

Postępowanie dot. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie treningu interpersonalnego dla uczestników projektu planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne/stworzyć miejsce pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

W postępowaniu wybrano ofertę następujących Wykonawców:
- MOTIVA Żaneta Mańka ul. Miechowicka 23/1, 41-500 Chorzów – za cenę brutto 42,00 zł.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta złożona przez MOTIVA Żaneta Mańka, została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a co za tym idzie otrzymały największą ilość punktów 80,48.

 

Szczegółowa informacja o wyborze wykonawcy zamówienia