Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

OGŁOSZENIE

icon ofertapracyZarząd Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w zawiązku z planowaną realizacją projektu "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie PODDZIAŁANIE 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej


ogłasza nabór na stanowisko
Animatora
w Jurajskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Forma naboru na stanowisko kluczowe odbywać się będzie w dwóch etapach:
I – wybór aplikacji zgodnej z wymogami ARR w Częstochowie S.A. i standardami dotyczącymi kadry OWES
II - rozmowa kwalifikacyjna

 

Miejsce wykonania pracy:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa

 

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. "Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

 

1. Wymagania niezbędne:
spełnianie standardów dotyczących kadry OWES na stanowisku animatora, m.in. 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych.
Animator powinien ponadto posiadać następujące kompetencje:
a)    umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami
i podmiotami,
b)    umiejętność facylitowania procesów grupowych,
c)    umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
d)    znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
e)    znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
f)    umiejętność rozwiązywania konfliktów,
g)    umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.


2. Wymagania dodatkowe:
a)    ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
b)    doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
c)    osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
d)    osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
e)    znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych,
f)    umiejętność pracy w oparciu o coaching i mentoring,
g)    umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
h)    nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji,
i)    samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dobry stan zdrowia, odporność na stres.
j)    mobilność i dyspozycyjność

 


3. Zakres czynności na stanowisku:
3.1. Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozy ich potrzeb i tworzenia planów działań w zakresie rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej.
3.3. Wyszukiwanie liderów lokalnych, wypracowuje koncepcje współpracy ze społecznością lokalną w zakresie rozwoju Ekonomii Społecznej.
3.4. Zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez Ekonomii Społecznej.
3.5    Wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działa na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie, odpowiedzialny za tworzenie i rozwój partnerstw/klastrów/sieci zawiązanych z rozwojem Ekonomii Społecznej.
3.6    Inicjowanie i tworzenie Grup Inicjatywnych, które w efekcie utworzą PS a w konsekwencji miejsca pracy spośród grupy docelowej OWES.
3.7    Ścisła współpraca ze specjalistą ds. ekonomii społecznej i kierowanie uczestników do wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
3.8    Spotkania animacyjne, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy jak również e-wsparcia
(z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
3.9    Sporządzanie kart usług animacyjnych, list obecności ze spotkań animacyjnych, formularzy grup inicjatywnych oraz kart czasu pracy.
3.10     Prowadzenie raportów z realizacji zadań.
3.11     Realizowanie projektu zgodnie z założeniami programu.
3.12     Przechowywanie dokumentów we właściwym porządku.
3.13     Bieżące informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
3.14     Współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji  społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
3.15     Współpraca i zgodne współdziałanie z innymi pracownikami, celem prawidłowego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA.
3.16     Podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

 

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV,
c) kserokopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (mile widziane referencje),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Termin naboru aplikacji: 27.09.2017 godz.12:00

 

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (sekretariat)
Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8
42-202 Częstochowa

 

Prosimy, by CV zawierało następującą formułkę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).