Wsparcie dla przedsiębiorców

Inwestycje i inwestorzy

icon ofertapracyOgłoszenie o naborze na stanowisko
specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych w projekcie unijnym
(pełny etat)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., będąca Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wdrażanego w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020, ogłasza nabór na wolne stanowisko w projekcie pn. Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.3.

 

1.    Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości,
 2. doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy minimum 3 lata, w tym co najmniej 2 lata przy rozliczaniu projektów unijnych,
 3. znajomość obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 4. bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym programu Excel,
 5. znajomość obsługi zintegrowanego programu Comarch Optima.

2.    Wymagania dodatkowe:

 1. zdolność analitycznego myślenia,
 2. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
 3. umiejętność pracy w zespole.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa rachunku bankowego – wprowadzanie przelewów,
 2. bieżące księgowanie wyciągów bankowych,
 3. prowadzenie rozliczeń finansowych projektu oraz partnerstwa, we współpracy z partnerami projektu, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, umową partnerską, obowiązującymi wytycznymi oraz opisem wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych,
 4. przygotowywanie harmonogramów płatności i wniosków o płatność pośrednią,
 5. kontrola budżetu projektu,
 6. rozliczanie wsparcia finansowego udzielanego uczestnikom projektu, w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych, faktur i rachunków,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych z udzielonego wsparcia.

4.    Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zawierające następującą formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowo-księgowych w projekcie unijnym” w sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., mającej siedzibę w Częstochowie przy alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.